Ningbo

 • GO-TRANS Ltd. , Chine, Zipcode 315010 Ningbo Fret maritime, Fret aérien, Logistique, Dédouanement

  • GO-TRANS (SHANGHAI) Ltd., Ningbo Branch  
  • Room 1807, B Building, Li Yuan Shang Du, No.39 Lane 158, Southern Huancheng West Road
  • Zipcode 315010 Ningbo
  • Tél.: +86 574 2789 8920
  • Fax: +86 574 2789 8603
  • Email
  •  
   

Personally worldwide.